Ogłoszenie anulowane.

 

Dnia 25.11.2021r. ogłoszenie zostało doprecyzowane, co nie zmienia terminu nadsyłania ofert. Dodane informacje zaznaczono na niebiesko.

Koncept konstrukcji

W związku z realizacją projektu “Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP ” zwracam się z prośbą o wycenę komponentów (w tym silników, sterowania, okablowania, przekładni) do drukarki 3D do betonu.

Zamówienie dotyczy maszyny o konstrukcji robota kartezjańskiego z dwiema dodatkowymi osiami obrotowymi sterowanymi pozycyjnie oraz jedną działającą w otwartej pętli. Robot ten ma realizować zadania drukarki 3D, której substancją roboczą jest beton z kruszywem. Oś pionowa Z napędzana ma być czterema napędami poruszającymi kratownicami ułożonymi w kształt litery “H”. Dla osi Y przewidziane zostały dwa napędy, poruszające trawersą, po której poruszać będzie się karetka osi X z ekstruderem, napędzana jednym napędem. Układ ekstrudera wymaga realizacji trzech niezależnych zadań. Pierwszym z nich jest ciągłe mieszanie betonu w zbiorniku, które musi być realizowane w sposób ciągły. Następnym zadaniem jest napęd pracy ekstrudera odpowiedzialnego za dozowanie plastycznej masy z kruszywem. W celu uzyskania dokładnego wydatku z dyszy drukującej, potrzebne jest sterowanie pozycyjne ekstruderem. Ostatnim z realizowanych ruchów w ramach karetki ekstrudera jest obrót dyszy, który powinien być realizowany w pętli pozycyjnego sprzężenia zwrotnego.

Konstrukcja będzie pracowała na dworze z materiałami cementowymi. Należy zapewnić odpowiednie uszczelnienie komponentów.

Wymagania

Napędy osi liniowych:

X: Na wyjściu z silnika bądź z przekładni: min. 50Nm momentu obrotowego, przy 160obr/min; 1 napęd

 • m=500kg – masa elementów wprawianych w ruch liniowy
 • v = 1m/s – prędkość maksymalna
 • a = 1m/s2 – przyspieszenie maksymalne
 • koło zębate fi 120mm 
 • masa paska = 10kg
 • długość osi – 10 metrów
 • brak hamulca
 • możliwe przerwy w ruchu do max 20 sekund w bardzo konkretnych sytuacjach. Najczęściej około 3-5 sekund przerwy w pracy, co 10-15 sekund.
 • rodzaj enkodera – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodu – 29m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 50mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Y: Na wyjściu z każdego silnika bądź z przekładni: min. 50Nm momentu obrotowego, przy 160obr/min; 2 napędy

 • m=1000kg masa wprawiana w ruch dwoma napędami
 • v=1m/s
 • a=1m/s2
 • koło zębate fi120mm
 • masa dwóch pasków = 10kg
 • brak hamulca
 • długość osi – 4 metry
 • możliwe przerwy w ruchu do max 20 sekund w bardzo konkretnych sytuacjach. Najczęściej około 3-5 sekund przerwy pracy, co 10-15 sekund.
 • rodzaj enkoderów – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodów – 17m i 2szt po 29m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 50mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Korzystnie, jeżeli silniki osi X i Y zostaną zunifikowane.

 

Z: Na wyjściu z każdego silnika bądź z przekładni: min. 800Nm momentu obrotowego, przy 22obr/min; 4 napędy

 • M1=800kg – masa wprawiana w ruch pionowy przez 1 silnik
 • M2=1400kg – w przypadku awarii pozostałych napędów tej osi, 1 silnik musi utrzymać taką masę – bez dynamicznych ruchów;
 • a=0,1m/s^2
 • prędkość v= 0,1m/s
 • koło zębate 90mm średnicy
 • masa łańcucha/liny = 10kg do jednego silnika
 • koniecznie hamulce
 • przerwy w ruchu sięgające nawet kilku minut
 • rodzaj enkoderów – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodów – 5m, 17m, 11m i 23m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 55mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Ekstruder: Na wyjściu z silnika bądź z przekładni: min. 60Nm momentu obrotowego, przy 200obr/min z możliwością chwilowego przeciążenia do 300%; 1 napęd

 • Napęd bezpośrednio z przekładni przenoszony pasem/łańcuchem.
 • Enkoder inkrementalny
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 60mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wychodzi z silnika/przekładni pionowo w górę
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Obrót dyszy: silnik bez przekładni, kompaktowy; ok. 5Nm przy 630rpm

 • Mocowanie na łapach.
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika w odległości 60mm od czoła silnika
 • Enkoder absolutny wieloobrotowy
 • Bez hamulca

Mieszadło: motoreduktor 4kW z falownikiem; do 100rpm

 • Praca ciągła, obroty bardzo rzadko zmieniane.
 • bez hamulca
 • bez enkodera
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 60mm od czoła silnika/przekładni
 • Wyjście przekładni zorientowane pionowo w górę, wał silnika również. 
 • Możliwość przeciążenia silnika 300%
 • Moment obrotowy na wyjściu z motoreduktora 380Nm

System sterowania

Wymagania stawiane systemowi sterowania są następujące:

– Obsługa minimalnie 32 wejść oraz 32 wyjść cyfrowych, korzystnie w konfiguracji 4 modułów: 2*16 wejść i 2*16 wyjść.

– Realizacja poleceń przedstawianych w postaci języka g-code. Wymagana jest możliwość spełniania ruchów typowych dla drukarek 3D FDM. Istotnym jest możliwość równoczesnego wysterowania 5 osi z poziomu g-code.

– Interpolacja parametrów pracy między kolejnymi poleceniami, umożliwiająca płynne przechodzenie bez konieczności zatrzymywania się między kolejnymi krokami wykonywanego programu.

– Możliwość wymiany danych z zewnętrznym komputerem przy pomocy dowolnej magistrali danych w celu aktualizacji

– Uruchamianie programu wykonawczego po zapisaniu całości w pamięci sterownika.

– Możliwość wykonywania kolejno pojedynczych poleceń w języku g-code umieszczanych w pamięci sterownika. Funkcjonalność ta może być realizowana przy użyciu bufora w postaci kolejki bądź w inny sposób.

– Oferta musi uwzględniać oprogramowanie umożliwiające symulację działania sterownika, wejść oraz wyjść cyfrowych oraz systemu sterowania ruchem.

Ocena ofert:

Do zdobycia jest 100 punktów, przyznawanych wg wzoru:

P= (najniższa zaofertowana cena netto/oferowana przez firmę cena netto) * 60pkt  + T

gdzie T oznacza liczbę punktów przyznawaną za termin realizacji całego zamówienia wg poniższej rozpiski

40pkt – za termin dostawy do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników

30pkt – za termin dostawy 45 dni od dnia ogłoszenia wyników

20pkt – za termin dostawy 60 dni od dnia ogłoszenia wyników

10pkt – za termin dostawy 75 dni od dnia ogłoszenia wyników

0pkt – za termin dostawy ponad 90 dni od dnia ogłoszenia wyników

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 •  dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP);
 •  datę przygotowania i termin ważności oferty (zgodny z wymaganym minimalnym okresem związania ofertą wskazanym w ogłoszeniu);
 •  opis przedmiotu oferty;
 •  cenę całkowitą netto całego zamówienia oraz cenę netto poszczególnych elementów zamówienia;
 •  datę/okres realizacji przedmiotu oferty;
 •  warunki płatności/rozliczenia;
 •  dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 •  podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Warunki ogólne:

 • Termin składania ofert: 30.11.2021r.
 • Dostawa do miejscowości Grodzisk Mazowiecki w województwie mazowieckim (05-827).
 • Oferty proszę składać na adres: wrz@rebuild3dcp.com
 • Wyniki zostaną umieszczone na stronie  www.rebuild3dcp.com  oraz wysłane na adresy e-mail firm, które złożą oferty w postępowaniu.
 • Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Przyjmujemy oferty tylko w walucie polskiej – PLN.
 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz ryzyko jej nie wybrania lub konieczności jej wykonania (w przypadku wyboru jego oferty).
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi min. 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

 • Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0.2% wartości zamówienia dziennie.
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 2. oferta jest niekompletna;
 3. oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do wystawienia oferty.
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
 1.  zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
 2.  wydłużenie okresu realizacji umowy:
 3. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 4. w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
 5.  w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/umowy lub świadczenia stron;
 6.  zmiany w Umowie lub jej rozwiązanie mogą wystąpić, kiedy podczas prowadzonych badań wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie założeń początkowych;
 7.  jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że sposób realizacji Przedmiotu Umowy lub sam Przedmiot Umowy musi zostać zmieniony z obiektywnych przyczyn technicznych lub ekonomicznych, zaś brak zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie zagrażał brakiem możliwości jego efektywnego wykorzystania w Projekcie, Strony mogą zmienić sposób realizacji Umowy, jak i Przedmiot Umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 

Privacy Preference Center

Necessary

Cookies necessary for website usage.

wordpress_test_cookie

Analytics

We use this to track anonymous traffic data.

_ga, _gid
_ga, _gid