Przetarg anulowany.

W związku z realizacją projektu “Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP ” zwracam się z prośbą o wycenę komponentów (w tym silników, sterowania, okablowania, przekładni)  do drukarki 3D do betonu.

Zamówienie dotyczy maszyny o konstrukcji robota kartezjańskiego z dwiema dodatkowymi osiami obrotowymi sterowanymi pozycyjnie oraz jedną działającą w otwartej pętli. Robot ten ma realizować zadania drukarki 3D, której substancją roboczą jest beton z kruszywem. Oś pionowa Z napędzana ma być czterema napędami poruszającymi kratownicami ułożonymi w kształt litery “H”. Dla osi Y przewidziane zostały dwa napędy, poruszające trawersą, po której poruszać będzie się karetka osi X z ekstruderem, napędzana jednym napędem. Układ ekstrudera wymaga realizacji trzech niezależnych zadań. Pierwszym z nich jest ciągłe mieszanie betonu w zbiorniku, które musi być realizowane w sposób ciągły. Następnym zadaniem jest napęd pracy ekstrudera odpowiedzialnego za dozowanie plastycznej masy z kruszywem. W celu uzyskania dokładnego wydatku z dyszy drukującej, potrzebne jest sterowanie pozycyjne ekstruderem. Ostatnim z realizowanych ruchów w ramach karetki ekstrudera jest obrót dyszy, który powinien być realizowany w pętli pozycyjnego sprzężenia zwrotnego.

Konstrukcja będzie pracowała na dworze z materiałami cementowymi. Należy zapewnić odpowiednie uszczelnienie komponentów.

Wymagania

Napędy osi liniowych:

X: Na wyjściu z silnika bądź z przekładni: min. 50Nm momentu obrotowego, przy 160obr/min; 1 napęd

 • Silnik serwo
 • Przekładnia kątowa (90stopni)
 • m=500kg – masa elementów wprawianych w ruch liniowy
 • v = 1m/s – prędkość maksymalna
 • a = 1m/s2 – przyspieszenie maksymalne
 • koło zębate fi 120mm 
 • masa paska = 10kg
 • długość osi – 10 metrów
 • brak hamulca
 • możliwe przerwy w ruchu do max 20 sekund w bardzo konkretnych sytuacjach. Najczęściej około 3-5 sekund przerwy w pracy, co 10-15 sekund.
 • rodzaj enkodera – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodu – 29m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 50mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Y: Na wyjściu z każdego silnika bądź z przekładni: min. 50Nm momentu obrotowego, przy 160obr/min; 2 napędy

 • Silnik serwo
 • Przekładnia równoległa
 • m=1000kg masa wprawiana w ruch dwoma napędami
 • v=1m/s
 • a=1m/s2
 • koło zębate fi120mm
 • masa dwóch pasków = 10kg
 • brak hamulca
 • długość osi – 4 metry
 • możliwe przerwy w ruchu do max 20 sekund w bardzo konkretnych sytuacjach. Najczęściej około 3-5 sekund przerwy pracy, co 10-15 sekund.
 • rodzaj enkoderów – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodów – 17m i 2szt po 29m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 50mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Korzystnie, jeżeli silniki osi X i Y zostaną zunifikowane.

Z: Na wyjściu z każdego silnika bądź z przekładni: min. 800Nm momentu obrotowego, przy 22obr/min; 4 napędy

 • Silnik serwo
 • Przekładnia równoległa
 • M1=800kg – masa wprawiana w ruch pionowy przez 1 silnik
 • M2=1400kg – w przypadku awarii pozostałych napędów tej osi, 1 silnik musi utrzymać taką masę – bez dynamicznych ruchów;
 • a=0,1m/s^2
 • prędkość v= 0,1m/s
 • koło zębate 90mm średnicy
 • masa łańcucha/liny = 10kg do jednego silnika
 • koniecznie hamulce
 • przerwy w ruchu sięgające nawet kilku minut
 • rodzaj enkoderów – wieloobrotowy absolutny
 • długość przewodów – 5m, 17m, 11m i 23m
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 55mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Ekstruder: Na wyjściu z silnika bądź z przekładni: min. 60Nm momentu obrotowego, przy 200obr/min z możliwością chwilowego przeciążenia do 300%; 1 napęd

 • Silnik serwo
 • Przekładnia równoległa
 • Napęd bezpośrednio z przekładni przenoszony pasem/łańcuchem.
 • Enkoder inkrementalny
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 60mm od czoła silnika/przekładni
 • Wał wychodzi z silnika/przekładni pionowo w górę
 • Wał wyjściowy z rowkiem pod wpust pryzmatyczny

Obrót dyszy: silnik bez przekładni, kompaktowy; ok. 5Nm przy 630rpm

 • Silnik serwo
 • Mocowanie na łapach.
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika w odległości 60mm od czoła silnika
 • Enkoder absolutny wieloobrotowy
 • Bez hamulca

 

Mieszadło: motoreduktor 4kW z falownikiem; do 100rpm

 • Praca ciągła, obroty bardzo rzadko zmieniane.
 • Przekładnia równoległa
 • bez hamulca
 • bez enkodera
 • Wzmocnione łożyska umożliwiające osadzenie koła zębatego na wale wyjściowym silnika/przekładni w odległości 60mm od czoła silnika/przekładni
 • Wyjście przekładni zorientowane pionowo w górę, wał silnika również. 
 • Możliwość przeciążenia silnika 300%
 • Moment obrotowy na wyjściu z motoreduktora 380Nm

System sterowania

Wymagania stawiane systemowi sterowania są następujące:

 • Obsługa minimalnie 32 wejść oraz 32 wyjść cyfrowych, korzystnie w konfiguracji 4 modułów: 2*16 wejść i 2*16 wyjść.
 • Realizacja poleceń przedstawianych w postaci języka g-code. Wymagana jest możliwość spełniania ruchów typowych dla drukarek 3D FDM. Istotnym jest możliwość równoczesnego wysterowania 5 osi z poziomu g-code.
 • Interpolacja parametrów pracy między kolejnymi poleceniami, umożliwiająca płynne przechodzenie bez konieczności zatrzymywania się między kolejnymi krokami wykonywanego programu.
 • Możliwość wymiany danych z zewnętrznym komputerem przy pomocy dowolnej magistrali danych w celu aktualizacji
 • Uruchamianie programu wykonawczego po zapisaniu całości w pamięci sterownika.
 • Możliwość wykonywania kolejno pojedynczych poleceń w języku g-code umieszczanych w pamięci sterownika. Funkcjonalność ta może być realizowana przy użyciu bufora w postaci kolejki bądź w inny sposób.
 • Oferta musi uwzględniać oprogramowanie umożliwiające symulację działania sterownika, wejść oraz wyjść cyfrowych oraz systemu sterowania ruchem.

Ocena ofert:

Do zdobycia jest 100 punktów, przyznawanych wg wzoru:

P=najniższa zaoferowana cena netto oferowana przez firmę cena netto*60pkt+T

gdzie T oznacza liczbę punktów przyznawaną za termin realizacji całego zamówienia wg poniższej rozpiski

40pkt – za termin dostawy do 70 dni włącznie od dnia ogłoszenia wyników

30pkt – za termin dostawy do 90 dni włącznie od dnia ogłoszenia wyników

20pkt – za termin dostawy do 100 dni włącznie od dnia ogłoszenia wyników

10pkt – za termin dostawy do 110 dni włącznie od dnia ogłoszenia wyników

0pkt – za termin dostawy ponad 110 dni od dnia ogłoszenia wyników

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 •  dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP);
 •  datę przygotowania i termin ważności oferty (zgodny z wymaganym minimalnym okresem związania ofertą wskazanym w ogłoszeniu);
 •  opis przedmiotu oferty;
 •  cenę całkowitą netto całego zamówienia oraz cenę netto poszczególnych elementów zamówienia;
 •  datę/okres realizacji przedmiotu oferty;
 •  warunki płatności/rozliczenia;
 •  dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 •  podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Warunki ogólne:

 • Termin składania ofert: 06.12.2021r.
 • Dostawa do miejscowości Grodzisk Mazowiecki w województwie mazowieckim (05-827).
 • Oferty proszę składać na adres: wrz@rebuild3dcp.com
 • Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.rebuild3dcp.com oraz wysłane na adresy e-mail firm, które złożą oferty w postępowaniu.
 • Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Przyjmujemy oferty tylko w walucie polskiej – PLN.
 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz ryzyko jej nie wybrania lub konieczności jej wykonania (w przypadku wyboru jego oferty).
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych.
 • Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi min. 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.
 • Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0.2% wartości zamówienia dziennie.
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 2. oferta jest niekompletna;
 3. oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do wystawienia oferty.
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
  1.  zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
  2.  wydłużenie okresu realizacji umowy:
   1.  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
   2. w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
  3.  w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/umowy lub świadczenia stron;
  4.  zmiany w Umowie lub jej rozwiązanie mogą wystąpić, kiedy podczas prowadzonych badań wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie założeń początkowych;
  5.  jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że sposób realizacji Przedmiotu Umowy lub sam Przedmiot Umowy musi zostać zmieniony z obiektywnych przyczyn technicznych lub ekonomicznych, zaś brak zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie zagrażał brakiem możliwości jego efektywnego wykorzystania w Projekcie, Strony mogą zmienić sposób realizacji Umowy, jak i Przedmiot Umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Privacy Preference Center

Necessary

Cookies necessary for website usage.

wordpress_test_cookie

Analytics

We use this to track anonymous traffic data.

_ga, _gid
_ga, _gid